Starter / Beginner

úplný začátečník

žádná či velice malá znalost angličtiny
Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností.
Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.)

Elementary (A 1)

pokročilý začátečník / falešný začátečník

Student již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, anglická slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví pomalu a zřetelně). Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.) Dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, koupit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky.

Pre-Intermediate (A 2)

mírně pokročilý

Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.
zkoušky např.: KET (Key English Test)

Intermediate (B 1)

středně pokročilý

rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení.
zkoušky např.: PET (Preliminary English Test)

Upper-Intermediate (B 2)

vyšší

Student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata. Bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika), rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty. Rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je dokáže používat. Jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné variace angličtiny). Dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.
zkoušky např.: ‚malá státní zkouška‘, FCE (First Certificate)

Advanced (C 1)

pokročilý

Bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, rozeznává skrytý význam textu. Mluví rychle a plynule, aniž by hledal neznámá slova. Flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. Jeho psaný text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný.
zkoušky např.: ‚velká státní zkouška‘, CAE (Certificate in Advanced English)

Proficient (C 2)

jazykově způsobilý

Bez námahy rozumí téměř všemu, co slyší či čte. Jeho mluvený i písemný projev je velice plynulý, srozumitelný a přesný. Rozlišuje drobné významové rozdíly mezi slovy či frázemi, rozlišuje velké množství odborných termínů, regionálních výrazů, slangu. Dovede zpracovávat informace a ty dále interpretovat a reagovat na ně, kritizovat je apod. Rodilý mluvčí si v jeho mluveném či psaném projevu nevšimne chyb v gramatice, použití slov a frází, výslovnosti, apod. a na první pohled nepozná, že se nejedná o rodilého mluvčího.
zkoušky např.: CPE (Certificate of Proficiency in English)